Adatvédelmi nyilatkozat

A MyMarketing.hu Kft. (2045 Törökbálint, Széles utca 17/a., adószáma: 14998311-3-13; Cg.13-09-133414 cégjegyzék szám alatt) az általa nyújtott szolgáltatás során tudomására jutó személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli, illetőleg dolgozza fel.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 1. Az adatkezelés elvei: az adatvédelem körében a Szolgáltató, mint adatkezelő, és adat feldolgozó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott követelmények tiszteletben tartása mellett jár el, gondoskodva
 • az adatok biztonságot tárolásának feltételeiről,
 • arról, hogy a személyes adatok jogosulatlanul hozzá harmadik személyek számára hozzáférhetővé ne váljanak,
 • arról, hogy a rögzített személyes adatokba – törvény eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag az érintett erre irányuló kifejezett rendelkezése alapján következhessen be módosulás
 • kizárólag az adott szerződés, illetőleg annak tárgyát képező szolgáltatás teljesítése céljából, a teljesítés érdekében szükséges módon, az ez által indokolt terjedelemben kerüljenek felhasználásra.
 1. Az adatkezelés célja: a Szolgáltató, mint adatkezelő kizárólag az alábbi célból kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat:
 • a szerződésben kikötött szolgáltatás teljesítése;
 • a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése;
 • a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás számlázása, a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése.

Megrendelő természetes személyazonosító adatok – megrendelő neve, születésének helye és ideje, valamint anyja neve, valamint lakcíme, valamint azonosításra alkalmas személyi okmány (jogi személy esetén az azonosításához szükséges elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma); a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok. Az e célokból kezelt adatok törölésre kerülnek, amennyiben a szerződés létrejötte elmarad, a szerződés megszűnik, úgyszintén a számlázást követően.

A megrendelésekről illetve az abban szereplő adatokról a MyMarketing.hu Kft. nyilvántartást vezet.

A Megrendelő a szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez – így különösen azok rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, összekapcsolásához, elemzéséhez – valamint az alábbiakban meghatározott személyek részére, feldolgozás céljából való átadásához, vagy további adatkezelés céljából történő továbbításához.

A MyMarketing.hu Kft. a jogszerűen kezelhető megrendelői adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, jogosult átadni az alábbiak szerint:<>

 • a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek, személyek részére;
 • a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére
 • vagy egyéb törvényi rendelkezése értelmében
 • valamely követelése, igénye érvényesítése érdekében.

Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató a kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem a fentiekben rögzített célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

A Megrendelőhöz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, a Szolgáltató a hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési időig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen: a Szerződések, azok módosításai, az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok, ellenőrzések, beavatkozások bizonylatai, dokumentumai.
Egyéb dokumentumok és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát a hatályos jogszabályok előírásai szerint tárolja a Szolgáltató.

A MyMarketing.hu Kft. a tudomására jutott adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat – a továbbítás fentiekben meghatározott, engedélyezett körét meghaladóan – harmadik személyeknek nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé.

Megrendelő jogosult

 • tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, valamint adataiba betekinteni;
 • adatainak helyesbítését; valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását kérni.

A megrendelő kérésére a MyMarketing.hu Kft. a saját személyes, illetőleg számlázási adatai vonatkozásában a betekintés lehetőségét a megrendelő részére biztosítja.

Amennyiben megrendelő megítélése szerint személyes adatainak kezelése során jogsérelem érte, a MyMarketing.hu Kft-től tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Amennyiben ezt a tájékoztatást nem tartja kielégítőnek, abban az esetben a Megrendelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
http://www.naih.hu

A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási eljárásnak.

A Megrendelő jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat.

A Megrendelő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein:

MyMarketing.hu Kft
2045 Törökbálint Széles utca 17/a

Elérhetőségek:

Ügyvezető igazgató
Szász János
+36 20 379 7057
E-mail cím:
vivienmossauthor@gmail.com

Powered by Watch Berserk Online Watch Steven Universe Watch Re Zero Online

Download by Wordpress Nulled ThemesKeepvid youtube downloader